Fundusz Górnośląski

Temat finansowania jest niezwykle szeroki, w tym miejscu chcielibyśmy się skoncentrować
na informacjach o możliwościach pozyskiwania środków z Funduszu Górnośląskiego S.A.

Komplet informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresami:

Fundusz – Silesia

oraz

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Choć formalnie to jedna instytucja to w praktyce Fundusz i Oddział dysponuję różnymi instrumentami finansowymi.

Najbardziej popularne, dostępne w tej chwili kredyty to:

*        Komponent I                      – 250 tyś / 3 lata kredyt
inwestycyjny – finansowanie nowych miejsc pracy, odsetki max  0,5 x stopa
kredytu lombardowego

*        Komponent IVc                 – 120  tyś / 4 lata kredyt
inwestycyjny, odsetki max  0,6 x stopa kredytu lombardowego

*        Komponent VII                  – 500 tyś / 7 lat kredyt
inwestycyjny lub 250 zł/ 3 lata kredyt obrotowy, odsetki max  = stopa bazowa
+ marża 0,6-7% zależna od oceny wniosku

*        Pożyczka na bieżące wydatki                           –  do 600 tyś
/ 5 lat kredyt obrotowy, odsetki max  = stopa bazowa  + marża 0,6-7% zależna
od oceny wniosku. Możliwa karencja spłat rat 3 -m-ce

*        Pożyczka na wydatki inwestycyjne                – do 600 tyś / 7
lat kredyt inwestycyjny odsetki max  = stopa bazowa  + marża 0,6-7% zależna
od oceny wniosku. Możliwa karencja spłat rat 12 -m-cy

Stopa kredytu lombardowego od 2015-03-05 wynosi 2,5%

Stopa bazowa od 01.01.2016 r. wynosi 1,83 %

Od wypłaty kredytu pobierana są jednorazowe odpowiednie prowizje.

Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie stosownego wniosku jest bardzo
skomplikowane i pracochłonne. Wnioski przypominają, i w praktyce niewiele
się różnią, od dokumentów wymaganych przy wnioskach o dotacje unijne.

Na zlecenie klienta przejmujemy na sobie prace w tym zakresie i na podstawie
materiałów i dokumentów firmy opracowujemy kompletny wniosek do Funduszu.

Jeśli są Państwo zdecydowani wystąpić do Funduszu o kredyt lub mają Państwo
wątpliwości lub pytania dotyczące tej sprawy to prosimy o kontakt.

Poniżej szczegółowy opis w/w komponentów finansowych:

Fundusz Pożyczkowy na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
realizowanych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Komponent VII

Cel udzielania pożyczki:

Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji rozwojowych na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej przez MMŚP.

Przeznaczenie pożyczki:

*       nakłady na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych
*       zakup nieruchomości
*       nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe
*       nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia
*       zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na
dobrach niematerialnych
*       zakup surowców, materiałów oraz towarów

Warunki udzielenia pożyczki:

*       kwota maksymalna 500 000,00 zł na finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych
z okresem spłaty do 7 lat i możliwością karencji w spłacie kapitału do 9
miesięcy
*       kwota maksymalna 250 000,00 zł na finansowanie celów obrotowych
z okresem spłaty do 3 lat i możliwością karencji w spłacie kapitału do 3
miesięcy

Udzielane pożyczki oprocentowane są według zmiennej stopy referencyjnej,
ustalanej na podstawie stopy bazowej, określonej przez Komisję Europejską
(od 01.01.2016 r. stopa bazowa wynosi 1,83 %) powiększonej o marżę
uzależnioną od oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i
płynności zabezpieczeń prawnych spłaty pożyczki.

Prowizja 0,5 – 3,0% w zależności od okresu spłaty pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

1.      Zasady udzielania pożyczek

2.      Regulamin

3.      Wniosek o pożyczkę

4.      Formy zabezpieczeń pożyczki

5.      Wymagane dokumenty

6.      Bilans

7.      Rachunek wyników

8.      Rachunek przepływów pieniężnych

9.      Biznes plan/koncepcja zadania inwestycyjnego

10.   Oświadczenie poręczyciela

11.   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

12.   Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej

13.   Kwestionariusz osobisty

14.   Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

15.   Cennik usług dla komponentów pożyczkowych

 

Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy

Komponent I

Cel udzielania pożyczki:

Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do
powstawania nowych miejsc pracy na obszarze województwa śląskiego.

Przeznaczenie pożyczki:

*       zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych
*       zakup nieruchomości
*       nakłady na prowadzone inwestycje budowlane

Warunki udzielenia pożyczki:

*       maksymalna kwota pożyczki wynosi 250.000,00 zł
*       maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy
*       karencja:

*       w spłacie kapitału – maks. 9 miesięcy
*       w spłacie odsetek  – maks. 3 miesiące

*       prowizja i oprocentowanie pożyczki (w tabeli poniżej)

Okres spłat

Oprocentowanie roczne

Prowizja

do 1 roku

0,3 x stopa kredytu lombardowego

3%

od 1 roku do 2 lat

0,4 x stopa kredytu lombardowego

4%

od 2 lat do 3 lat

0,5 x stopa kredytu lombardowego

5%

* aktualną wysokość stopy kredytu lombardowego można sprawdzić na stronach internetowych  NBP

Dokumenty do pobrania:

1.      Regulamin

2.      Zasady udzielania pożyczek

3.      Wniosek o pożyczkę

4.      Formy zabezpieczeń pożyczki

5.      Wymagane dokumenty

6.      Bilans

7.      Rachunek wyników

8.      Przepływy środków pieniężnych – prognoza na lata spłaty pożyczki

9.      Zawartość biznes planu

10.    Koncepcja zadania inwestycyjnego

11.    Kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy

12.    Oświadczenia poręczyciela

13.     Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej

14.    Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

15.    Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

16.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

17.    Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej

18.    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

19.    Cennik usług dla komponentów pożyczkowych

Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji
realizowanych przez Mikro i Małe Przedsiębiorstwa

Komponent IVc

Cel udzielania pożyczki:

Pomoc dla mikro i małych przedsiębiorstw (w rozumieniu Ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.) z terenu województwa
Śląskiego.

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczka może być udzielana na inwestycje budowlane i remontowe

*       zakup dóbr i usług inwestycyjnych
*       zakup środków trwałych i wyposażenia
*       zakup majątku obrotowego – max 10% wartości pożyczki

Warunki udzielenia pożyczki:

Pożyczka może być udzielana maksymalnie w kwocie 120 000,00 zł.

*       okres spłaty – max 48 miesięcy
*       karencja w spłacie kapitału – max 6 miesięcy
*        prowizja – 3 % kwoty pożyczki
*       kwota pożyczki – max 75 % wartości inwestycji
*       wymagany minimalny wkład własny – 20% wnioskowanej kwoty pożyczki
*       oprocentowanie pożyczki (w tabeli poniżej)

Okres spłaty

Oprocentowanie roczne

do 1 roku

0,3 x stopa kredytu lombardowego

od 1 roku do 2 lat

0,4 x stopa kredytu lombardowego

od 2 lat do 3 lat

0,5 x stopa kredytu lombardowego

od 3 lat do 4 lat

0,6 x stopa kredytu lombardowego

* aktualną wysokość stopy kredytu lombardowego można

sprawdzić na stronach internetowych  NBP

Dokumenty do pobrania:

1.      Zasady udzielania pożyczek

2.      Regulamin

3.      Wniosek o pożyczkę

4.      Formy zabezpieczeń

5.      Wymagane dokumenty

6.      Bilans

7.      Rachunek wyników

8.      Rachunek przepływów pieniężnych

9.      Biznes plan / koncepcja zadania inwestycyjnego

10.   Oświadczenie poręczyciela

11.   Kwestionariusz osobisty

12.   Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej

13.   Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

14.   Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

15.   Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej

16.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

17.   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

18.   Sprawozdanie oraz  Wykorzystanie pożyczki

19.   Sprawozdanie – udział środków własnych

20.   Cennik usług dla komponentów pożyczkowych

Pożyczka na bieżące wydatki

Cel udzielania pożyczki:

Może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących zakup surowców,
materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/
świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem
/sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie
ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz
towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, przeznaczonych do
dalszego przetworzenia /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne

 

Cel udzielania pożyczki

 

Może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

*       zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
*       budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i
budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
*       zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu,
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
*       zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na
dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą,
*       zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub
jego zorganizowanej części.
*       inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio
związane z prowadzona działalnością gospodarczą.

UWAGA:

Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez
wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości
wydatków finansowanych pożyczką.

Dikumenty dla pozyczki na bieżące wydatki lub inwestycyjne:

*
Regulamin RFP
*
Wniosek
*
Umowa
*
Tabela prowizji i opłat
*
Uproszczone sprawozdanie finansowe
*
Sprawozdanie finansowe
*
Informacja o pożyczkobiorcy / poręczycielu
*
Upoważnienie przedsiębiorca
*
Upoważnienie osoby fizyczne
*
Wykaz dokumentów – Księga rachunkowa
*
Wykaz dokumentów – Rachunkowość uproszczona
*
Wykaz dokumentów formalno-prawnych
*
Biznesplan
*
Oświadczenie
*
Kalkulator stopa referencyjna

 

Mamy nadzieję że wiadomości, które znaleźli Państwo na Naszej stronie dadzą Państwu pogląd na całą sprawę oraz pomogą w podjęciu decyzji dla rozwoju zarówno Państwa jak i Państwa działalności.